Có bao nhiêu giá trị của nguyên của tham số (m) để phương trình(log _3^23x + {log _3}x + m – 1 = 0) có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (left( {0,;,1} right)).

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị của nguyên của tham số (m) để phương trình (log _3^23x + {log _3}x + m – 1 = 0) có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (left( {0,;,1} right)). A. (0). B. (1). C. (2). D. (3). Lời giải Phương trình đã cho tương đương với: […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin