Tính tổng các nghiệm của phương trình ({2021^{2021x}} + {2021^{x + 1}}.x = {2021^{{x^2}}} + {2021^x}.{x^2}).

Tính tổng các nghiệm của phương trình ({2021^{2021x}} + {2021^{x + 1}}.x = {2021^{{x^2}}} + {2021^x}.{x^2}). A. (2.) B. (2021.) C. (2022.) D. (2023.) Lời giải Điều kiện: (x in mathbb{R}) Chia 2 vế của phương trình cho ({2021^x} > 0), ta được: ({2021^{2020x}} + 2021x = {2021^{{x^2} – x}} + {x^2}) ( Leftrightarrow {2021^{2020x}} […]
Hoc tap online
Author: admin