HAM DAC TRUNG MU LOGA

Auto Added by WPeMatico

Cho hai số thực dương (x,y) thay đổi và thỏa mãn hệ thức(4 + ln frac{{2x + 2y + 1}}{{5xy}} = 20xy – left( {8x + 8y} right)).Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = xy + 9) bằng

Cho hai số thực dương (x,y) thay đổi và thỏa mãn hệ thức (4 + ln frac{{2x + 2y + 1}}{{5xy}} = 20xy – left( {8x + 8y} right)). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = xy + 9) bằng A. (m = 11.) B. (m = 10.) C. (m = 12 cdot …

Cho hai số thực dương (x,y) thay đổi và thỏa mãn hệ thức(4 + ln frac{{2x + 2y + 1}}{{5xy}} = 20xy – left( {8x + 8y} right)).Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = xy + 9) bằng Read More »

Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{3x}} – {5^{3x}} + 3left( {{3^x} – {5^x}} right) > 0) là

Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{3x}} – {5^{3x}} + 3left( {{3^x} – {5^x}} right) > 0) là A. (left( { – infty ;0} right)). B. (left( { – infty ;0} right]). C. (left( {0; + infty } right)). D. (left[ {0; + infty } right)). Lời giải Bất phương trình đã cho tương đương …

Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{3x}} – {5^{3x}} + 3left( {{3^x} – {5^x}} right) > 0) là Read More »

Tính tổng các nghiệm của phương trình ({2021^{2021x}} + {2021^{x + 1}}.x = {2021^{{x^2}}} + {2021^x}.{x^2}).

Tính tổng các nghiệm của phương trình ({2021^{2021x}} + {2021^{x + 1}}.x = {2021^{{x^2}}} + {2021^x}.{x^2}). A. (2.) B. (2021.) C. (2022.) D. (2023.) Lời giải Điều kiện: (x in mathbb{R}) Chia 2 vế của phương trình cho ({2021^x} > 0), ta được: ({2021^{2020x}} + 2021x = {2021^{{x^2} – x}} + {x^2}) ( Leftrightarrow {2021^{2020x}} …

Tính tổng các nghiệm của phương trình ({2021^{2021x}} + {2021^{x + 1}}.x = {2021^{{x^2}}} + {2021^x}.{x^2}). Read More »