Số giá trị nguyên của tham số(m) để phương trình(sqrt {log _2^2x + 3{{log }_{frac{1}{2}}}{x^2} – 7} = mleft( {{{log }_4}{x^2} – 7} right)) có nghiệm thuộc khoảng (left( {256;, + infty } right))là:

Câu hỏi: Số giá trị nguyên của tham số(m) để phương trình (sqrt {log _2^2x + 3{{log }_{frac{1}{2}}}{x^2} – 7} = mleft( {{{log }_4}{x^2} – 7} right)) có nghiệm thuộc khoảng (left( {256;, + infty } right))là: A. vô số. B. (4). C. (3). D. (1). Lời giải Điều kiện xác…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin