Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)).

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)). A. (m le – 1). B. (m le – 10). C. (m ge – 10). D. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin