Trắc nghiệm Cực trị của hàm số

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số(,y = fleft( x right),)có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số(,y = fleft( {2x} right),)đạt cực đại tại

Câu hỏi: Cho hàm số(,y = fleft( x right),)có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số(,y = fleft( {2x} right),)đạt cực đại tại A. (x = frac{1}{2}). B. (x = – 1). C. (x = 1). D. (x = – 2). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt(gleft( x right) = fleft( {2x} right) Rightarrow… …

Cho hàm số(,y = fleft( x right),)có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số(,y = fleft( {2x} right),)đạt cực đại tại Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {x + 2018} right) + {m^2}} right|) có (5) điểm cực trị?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {x + 2018} right) + {m^2}} right|) có (5) điểm cực trị? A. (1.)() B. (2.) C. (4.) D. …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để

hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {x + 2018} right) + {m^2}} right|) có (5) điểm cực trị? Read More »

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = f(x – 2018) – 2019x + 2020) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = f(x – 2018) – 2019x + 2020) là A. (0). B. (1). C. (3). D. (4). LỜI GIẢI …

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ.

Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = f(x – 2018) – 2019x + 2020) là Read More »

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số (y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]).

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số (y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]). A. (2020.)() B. (2019.) C. (2028.) D. (2018.) LỜI… [ Xin các bạn …

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số

(y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]). Read More »

Cho hàm số (f(x)), bảng biến thiên của hàm số (f'(x)) như sau: Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x)), bảng biến thiên của hàm số (f'(x)) như sau: Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x} right)) là A. (3). B. (9). C. (5). D. (7). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có (y’ = (2x + 2)f’left( {{x^2} + 2x} right)). Cho (y’ …

Cho hàm số (f(x)), bảng biến thiên của hàm số (f'(x)) như sau:

Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x} right)) là Read More »