Cho hai số thực dương (x,y) thay đổi và thỏa mãn hệ thức(4 + ln frac{{2x + 2y + 1}}{{5xy}} = 20xy – left( {8x + 8y} right)).Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = xy + 9) bằng

Cho hai số thực dương (x,y) thay đổi và thỏa mãn hệ thức (4 + ln frac{{2x + 2y + 1}}{{5xy}} = 20xy – left( {8x + 8y} right)). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = xy + 9) bằng A. (m = 11.) B. (m = 10.) C. (m = 12 cdot […]
Hoc tap online
Author: admin