Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{3x}} – {5^{3x}} + 3left( {{3^x} – {5^x}} right) > 0) là

Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{3x}} – {5^{3x}} + 3left( {{3^x} – {5^x}} right) > 0) là A. (left( { – infty ;0} right)). B. (left( { – infty ;0} right]). C. (left( {0; + infty } right)). D. (left[ {0; + infty } right)). Lời giải Bất phương trình đã cho tương đương […]
Hoc tap online
Author: admin