Trắc nghiệm Tiệm cận

Auto Added by WPeMatico

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (f(x) = frac{1}{{sqrt {2{x^2} – 5x} – sqrt {2{x^2} – 3x} }})

Câu hỏi: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (f(x) = frac{1}{{sqrt {2{x^2} – 5x} – sqrt {2{x^2} – 3x} }}) A. (y = 2;y = – 2). B. (y = sqrt 2 ;y = – sqrt 2 ). C. (y = sqrt 2 ). D. (y = 2). LỜI GIẢI CHI TIẾT …

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (f(x) = frac{1}{{sqrt {2{x^2} – 5x} – sqrt {2{x^2} – 3x} }}) Read More »

Biết đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {3x – 5} + ax + b}}{{{{left( {x – 2} right)}^2}}}) không có tiệm cận đứng. Khi đó (4a – b) bằng:

Câu hỏi: Biết đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {3x – 5} + ax + b}}{{{{left( {x – 2} right)}^2}}}) không có tiệm cận đứng. Khi đó (4a – b) bằng: A. ( – 8). B. (10). C. ( – 4). D. (8). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt …

Biết đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {3x – 5} + ax + b}}{{{{left( {x – 2} right)}^2}}}) không có tiệm cận đứng. Khi đó (4a – b) bằng: Read More »

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ).

Câu hỏi: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ). A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tập xác định (D = left[ {0; + infty } right)backslash left{ 1 right}) Ta có (mathop {lim }limits_{x to + infty …

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ). Read More »

Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 2}}) có đồ thị (left( C right)). Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương thuộc (left( C right)) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất.

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 2}}) có đồ thị (left( C right)). Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương thuộc (left( C right)) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất. A. (Mleft( {0; – 1} right)). B. (Mleft( {2;2} right)). …

Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 2}}) có đồ thị (left( C right)). Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương thuộc (left( C right)) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất. Read More »