Biết đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {3x – 5} + ax + b}}{{{{left( {x – 2} right)}^2}}}) không có tiệm cận đứng. Khi đó (4a – b) bằng:

Câu hỏi: Biết đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {3x – 5} + ax + b}}{{{{left( {x – 2} right)}^2}}}) không có tiệm cận đứng. Khi đó (4a – b) bằng: A. ( – 8). B. (10). C. ( – 4). D. (8). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin