Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (f(x) = frac{1}{{sqrt {2{x^2} – 5x} – sqrt {2{x^2} – 3x} }})

Câu hỏi: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (f(x) = frac{1}{{sqrt {2{x^2} – 5x} – sqrt {2{x^2} – 3x} }}) A. (y = 2;y = – 2). B. (y = sqrt 2 ;y = – sqrt 2 ). C. (y = sqrt 2 ). D. (y = 2). LỜI GIẢI CHI TIẾT […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin