Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ).

Câu hỏi: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ). A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tập xác định (D = left[ {0; + infty } right)backslash left{ 1 right}) Ta có (mathop {lim }limits_{x to + infty […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin