Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 2}}) có đồ thị (left( C right)). Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương thuộc (left( C right)) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất.

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 2}}) có đồ thị (left( C right)). Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương thuộc (left( C right)) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất. A. (Mleft( {0; – 1} right)). B. (Mleft( {2;2} right)). […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin