Lựa chọn đáp án đúng nhất:Một ca nô đi từ A đến B hết 125 phút với vận tốc là 2,5 km/phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu mét?

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Một ca nô đi từ A đến B hết 125 phút với vận tốc là 2,5 km/phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu mét? A. 30000 m Đáp án chính xác B. 35000 m C. 312500 m D. 425100 m Trả lời: Quãng đường AB dài:2,5 x 125 = 312,5 (km)Đổi: …
Hoc tap online
Author: admin