Hoàn thành bảng sau Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị Viết số Đọc số 6 5 3 6 4                 Bảy mươi tư nghìn sáu trăm tám mươi mốt

Câu hỏi: Hoàn thành bảng sau Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị Viết số Đọc số 6 5 3 6 4                 Bảy mươi tư nghìn sáu trăm tám mươi mốt Trả lời: Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục …
Hoc tap online
Author: admin