Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ sau: giá trị của (a) để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2,;,0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0,;,4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ sau: giá trị của (a) để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2,;,0} right)) và nghịch…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc thay do
Author: admin