Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) cho như hình vẽ.Hàm số (gleft( x right) = 2fleft( {left| {x – 1} right|} right) – {x^2} + 2x + 2020) đồng biến trên khoảng nào?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) cho như hình vẽ. Hàm số (gleft( x right) = 2fleft( {left| {x – 1} right|} right) – {x^2} + 2x + 2020) đồng biến trên khoảng nào? A. (left( {…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin