Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽĐặt (gleft( x right) = frac{1}{{fleft( {2sqrt x + sqrt {6 – 2x} + m} right)}}). Có bao biêu giá trị (m) nguyên để hàm số (gleft( x right)) nghịch biến trên (left( {2,;,3} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ Đặt (gleft( x right) = frac{1}{{fleft( {2sqrt x + sqrt {6 – 2x} + m} right)}}). Có bao biêu giá trị (m) nguyên để hàm số (gleft( x right)) nghịch biến trên (left( {2,;,3} right))? A. (4.) B. (2.)…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc thay do
Author: admin