(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Tìm tập xác định của hàm số (y=sqrt{2 x^{2}-5 x+2}) là

Câu hỏi: Tìm tập xác định của hàm số (y=sqrt{2 x^{2}-5 x+2}) là A. (left(-infty ; frac{1}{2}right] cup[2 ;+infty))  B. ([2 ;+infty))  C. (left(-infty ; frac{1}{2}right])  D. (left[frac{1}{2} ; 2right])  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàm số xác định (Leftrightarrow 2 x^{2}-5 x+2 geq 0) Ta có (begin{array}{l} 2{x^2} – 5x + 2 = 0\ Leftrightarrow …
Hoc tap online
Author: admin