Giải bài 48 trang 50 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Có 3 khách hàng (không quen biết nhau) cùng đến một cửa hàng có 5 quầy phục vụ khác nhau. Tính xác suất để có 2 khách hàng cùng vào 1 quầy và khách hàng còn lại vào quầy khác. Phương pháp giải – Xem chi tiết Xác suất của biến cố A […]
Hoc tap online
Author: admin