Phương trình ({log _2}frac{{{x^2} + 3x + 2}}{{3{x^2} – 5x + 8}} = {x^2} – 4x + 3) có các nghiệm ({x_1};{x_2}). Hãy tính giá trị của biểu thức (A = x_1^2 + x_2^2 – 3{x_1}{x_2}).

Phương trình ({log _2}frac{{{x^2} + 3x + 2}}{{3{x^2} – 5x + 8}} = {x^2} – 4x + 3) có các nghiệm ({x_1};{x_2}). Hãy tính giá trị của biểu thức (A = x_1^2 + x_2^2 – 3{x_1}{x_2}). A. (31). B. ( – 1). C. (1). D. ( – 31). Lời giải Điều kiện: (frac{{{x^2} + 3x […]
Hoc tap online
Author: admin