(THPT Phù Cừ – Hưng Yên – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đồ thị hàm số (y = fprime (x)) như hình vẽ.Số giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 4|x| + m – 3} right)) có 7 điểm cực trị.

Câu hỏi: (THPT Phù Cừ – Hưng Yên – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đồ thị hàm số (y = fprime (x)) như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 4|x| + m – 3} right)) có 7 điểm cực trị. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin