(Sở Thái Nguyên 2022) Cho hàm số (f(x) = {log _3}x + {3^x} – {3^{frac{1}{x}}}). Tổng bình phương các giá trị của tham số (m) để phương trình (fleft( {frac{1}{{4|x – m| + 3}}} right) + fleft( {{x^2} – 4x + 7} right) = 0) có đúng 3 nghiệm thực phân biệt bằng

Câu hỏi: (Sở Thái Nguyên 2022) Cho hàm số (f(x) = {log _3}x + {3^x} – {3^{frac{1}{x}}}). Tổng bình phương các giá trị của tham số (m) để phương trình (fleft( {frac{1}{{4|x – m| + 3}}} right) + fleft( {{x^2} – 4x + 7} right) = 0) có đúng 3 nghiệm thực phân…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin