(Đại học Hồng Đức – 2022) Tổng (S) của tất cả các nghiệm thuộc khoảng ((0;4pi )) của phương trình ({2022^{{{sin }^2}x}} – {2022^{{{cos }^2}x}} = 2ln (cot x)) là

Câu hỏi: (Đại học Hồng Đức – 2022) Tổng (S) của tất cả các nghiệm thuộc khoảng ((0;4pi )) của phương trình ({2022^{{{sin }^2}x}} – {2022^{{{cos }^2}x}} = 2ln (cot x)) là A. (S = 18pi ). B. (S = 8pi ). C. (S = 7pi ). D. (S = 16pi ). Lời giải:. Điều […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin