(Sở Thanh Hóa 2022) Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đổ thị như hình vẽ:

Câu hỏi: (Sở Thanh Hóa 2022) Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đổ thị như hình vẽ: Xét (T = 103fleft( {{a^2} + a + 1} right) + 234f(af(b) + bf(a)),(a,b in mathbb{R})). Biết (T) có giá trị lónn nhát bằng (M) đạt tại (m) cặp ((a;b)), khi đó (frac{M}{m}) bằng…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin