(Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (fprime (x) = (x + 3)left( {{x^2} – 2} right)forall x in mathbb{R}). Tìm tất cả các giá trị thực không âm của tham số (m) để hàm số (g(x) = f(|sin x + sqrt 3 cos x| + m)) có nhiều điểm cực trị nhất trên (left[ {frac{{ – pi }}{2};frac{{11pi }}{{12}}} right]).

Câu hỏi: (Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (fprime (x) = (x + 3)left( {{x^2} – 2} right)forall x in mathbb{R}). Tìm tất cả các giá trị thực không âm của tham số (m) để hàm số (g(x) = f(|sin x + sqrt 3 […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin