(Chuyên Hạ Long 2022) Cho các số thực (x,y) thoả mãn (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{max { 5;9x + 7y – 20} le {x^2} + {y^2} le 2x + 8}\{y le 1}end{array}} right.).Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x – 2y). Tính (M – m)

Câu hỏi: (Chuyên Hạ Long 2022) Cho các số thực (x,y) thoả mãn (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{max { 5;9x + 7y – 20} le {x^2} + {y^2} le 2x + 8}\{y le 1}end{array}} right.).Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x – 2y). Tính (M…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin