Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn (fleft( x right) = fleft( {5 – x} right),forall x in mathbb{R}).Biết (intlimits_2^3 {fleft( x right)} dx = 2). Tính (I = intlimits_2^3 {xfleft( x right)} dx).

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn (fleft( x right) = fleft( {5 – x} right),forall x in mathbb{R}).Biết (intlimits_2^3 {fleft( x right)} dx = 2). Tính (I = intlimits_2^3 {xfleft( x right)} dx). A. (I = 15).                    B….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin