Cho (fleft( x right))có (fleft( 0 right) = 1)và (fleft( {frac{pi }{4}} right) = frac{pi }{8}) và (f’left( x right) = frac{{4m}}{pi } + {sin ^2}x) (với (m) là tham số ). Tính (intlimits_0^pi  {fleft( x right)} {rm{dx}}) ?

Cho (fleft( x right))có (fleft( 0 right) = 1)và (fleft( {frac{pi }{4}} right) = frac{pi }{8}) và (f’left( x right) = frac{{4m}}{pi } + {sin ^2}x) (với (m) là tham số ). Tính (intlimits_0^pi  {fleft( x right)} {rm{dx}}) ? A. ( – frac{pi }{2}…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin