Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (left[ {0; + infty } right)) thỏa mãn (fleft( 0 right) = 1), (fleft( x right) > 0,forall x in left[ {0; + infty } right)) và(frac{1}{{fleft( x right)}} + frac{1}{{2f’left( x right) + 1}} = 1,forall x in left[ {0; + infty } right)). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = f(x)) , (y = {left[ {f(x)} right]^2}) và đường thẳng (x = 4) bằng

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (left[ {0; + infty } right)) thỏa mãn [fleft( 0 right) = 1], [fleft( x right) > 0,forall x in left[ {0; + infty } right)] và(frac{1}{{fleft( x right)}} + frac{1}{{2f’left( x right) + 1}} = 1,forall x in left[ {0; + infty } right)). […]
Hoc tap online
Author: admin