Hình nào có số góc vuông ít nhất trong các hình sau?

Câu hỏi: Hình nào có số góc vuông ít nhất trong các hình sau? A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 Đáp án chính xác D. Hình 1 và Hình 3 Trả lời: Đáp án đúng là: CSử dụng ê-ke để kiểm tra góc trong các hình ta thấy:Hình 1 có 2 góc vuông.Hình 2 có 3 góc vuông.Hình 3 có 0 góc vuông (vì …
Hoc tap online
Author: admin