Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + 3y – z – 7 = 0 và điểm A(3; 5; 0). Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (P). Điểm A’ có tọa độ là:

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + 3y – z – 7 = 0 và điểm A(3; 5; 0). Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (P). Điểm A’ có tọa độ là: A. A‘1;−1;2 B. A‘–1;−1;2 Đáp án chính xác C. A‘1;1;2 …
Hoc tap online
Author: admin