Cuc tri ham hop

Auto Added by WPeMatico

Đề toán 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (a) để hàm số (y = left| {{x^4} + a.{x^2} – 8x} right|) có đúng ba điểm cực trị?

Đề toán 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (a) để hàm số (y = left| {{x^4} + a.{x^2} – 8x} right|) có đúng ba điểm cực trị? A. (5). B. (6). C. (11). D. (10). Lời giải Đặt (fleft( x right) = {x^4} + a{x^2} – 8x Rightarrow f'(x) = …

Đề toán 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (a) để hàm số (y = left| {{x^4} + a.{x^2} – 8x} right|) có đúng ba điểm cực trị? Read More »

Đề toán 2022 [Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {{x^4} – 2m{x^2} + 64x} right|) có đúng ba điểm cực trị?

Đề toán 2022 [Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {{x^4} – 2m{x^2} + 64x} right|) có đúng ba điểm cực trị? A. (5). B. (6). C. (12). D. (11). Lời giải Xét hàm số (gleft( x right) = {x^4} – 2m{x^2} …

Đề toán 2022 [Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {{x^4} – 2m{x^2} + 64x} right|) có đúng ba điểm cực trị? Read More »