Đề toán 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (a) để hàm số (y = left| {{x^4} + a.{x^2} – 8x} right|) có đúng ba điểm cực trị?

Đề toán 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (a) để hàm số (y = left| {{x^4} + a.{x^2} – 8x} right|) có đúng ba điểm cực trị? A. (5). B. (6). C. (11). D. (10). Lời giải Đặt (fleft( x right) = {x^4} + a{x^2} – 8x Rightarrow f'(x) = […]
Hoc tap online
Author: admin