Đề toán 2022 [Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {{x^4} – 2m{x^2} + 64x} right|) có đúng ba điểm cực trị?

Đề toán 2022 [Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {{x^4} – 2m{x^2} + 64x} right|) có đúng ba điểm cực trị? A. (5). B. (6). C. (12). D. (11). Lời giải Xét hàm số (gleft( x right) = {x^4} – 2m{x^2} […]
Hoc tap online
Author: admin