Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I.Trắc nghiệm  Câu 1.Căn bậc hai số học của 9 là A. -3. B. 3. C. 81. D. -81. Câu 2.Biểu thức (sqrt {1 – 2x} ) xác định khi: A. (x > frac{1}{2}) B. (x ge frac{1}{2}) C. (x < frac{1}{2}) D. (x le…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin