Đề thi mẫu HK1 Toán lớp 10 – số 9

Đề bài Câu 1( 3,5 điểm) Cho hàm số :(y = {x^2} – 2mx + 3) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ((P)) của hàm số khi (m = 2). 2. Dựa vào đồ thị ((P)), biện luận theo k số nghiệm của phương trình:({x^2} – 4x + k = 0) 3. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin