Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I. Trắc nghiệm  Câu 1: Căn bậc hai của 9 là: A.  81 B. (pm)81 C . 3 D . (pm)3 Câu 2:  Phương trình (sqrt {x – 2} = 3) có nghiệm là: A.  9 B.  (pm)9 C. (pm)4 D.  11 Câu 3: Điều kiện xác định của (sqrt […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin