Với giá trị nào của a thì hệ phương trình x+y=1x-y=2a-1 có nghiệm (x;y) với x.y lớn nhất?

Câu hỏi: Với giá trị nào của a thì hệ phương trình x+y=1x–y=2a–1 có nghiệm (x;y) với x.y lớn nhất? A. a=14 B. a=12 Đáp án chính xác C. a=–12 D. a=1 Trả lời: Ta có :  x+y=1x–y=2a–1⇔x+y=12x=2a⇔y=1–ax=aDo đó :xy=a.1–a=a–a2=–a2–2.12a+14+14=–a–122+14  Do –a–122≤0∀a⇒–a–122+14≤14Suy ra,giá  trị lớn nhất của xy là 14 khi a=12. Đáp án là B. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** …
Hoc tap online
Author: admin