Cho log26=a. Khi đó log318 tính theo a là:

Câu hỏi: Cho log26=a. Khi đó log318 tính theo a là: A.2a+3. B.1a+b. C.2a−1a−1. Đáp án chính xác D.2−3a. Trả lời: Hướng dẫn giải: Ta có log26=a⇔log2(2.3)=a⇔1+log23=a⇔log23=a−1. Khi đó log318=log3(2.32)=log32+2=1a−1+2=2a−1a−1. Đáp án C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin