Cho hình chóp đều S.ABCcó cạnh đáy bằng a3.Tính khoảng cách từ điểm Ađến (SBC)biết thể tích khối chóp S.ABCbằng a364.

Câu hỏi: Cho hình chóp đều S.ABCcó cạnh đáy bằng a3.Tính khoảng cách từ điểm Ađến (SBC)biết thể tích khối chóp S.ABCbằng a364. A.a22. B.a. C.a2. Đáp án chính xác D.2a33. Trả lời: Gọi O là trọng tâm tam giác ABC và I là trung điểm của đoạn thẳng BC Tam giác ABC đều cạnh a3 nên SΔABC=3a234 và chiều cao AI=3a2 OI=13AI=133a2=a2. …
Hoc tap online
Author: admin