Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm: a) 1 chục nghìn, 5 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 6 đơn vị b)    3 chục nghìn, 2 nghìn, 0 trăm, 4 chục và 3 đơn vị c)     6 chục nghìn, 6 nghìn, 4 trăm, 0 chục và 1 đơn vị d)    2 chục nghìn, 7 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 0 đơn vị

Câu hỏi: Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm: a) 1 chục nghìn, 5 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 6 đơn vị b)    3 chục nghìn, 2 nghìn, 0 trăm, 4 chục và 3 đơn vị c)     6 chục nghìn, 6 nghìn, 4 trăm, 0 chục và 1 đơn vị d)    2 …
Hoc tap online
Author: admin