Hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Câu hỏi: Hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng: A. a > 0 B. a < 0 Đáp án chính xác C. a = 0 D. a≤0 Trả lời: Đáp án BQuan sát đồ thị ta thấy: limx→+∞y=−∞;limx→−∞y=+∞ nên a < 0 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …
Hoc tap online
Author: admin