Để đến tòa lâu đài, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả bé hơn 8 000. Hỏi Rô-bốt phải đi theo đường nào?

Câu hỏi: Để đến tòa lâu đài, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả bé hơn 8 000. Hỏi Rô-bốt phải đi theo đường nào? Trả lời: Thực hiện phép tính được ghi ở mỗi đoạn đường: Đoạn đường AB: 36 000 : 6 = 6 000 Đoạn đường …
Hoc tap online
Author: admin