Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: u +v =-7, uv =12

Câu hỏi: Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: u +v =-7, uv =12 Trả lời: Hai số u và v với u +v =-7 và uv =12 nên nó là nghiệm của phương trình x2 +7x + 12=0∆ = 72 – 4.1.12 = 49 – 48 = 1 > 0∆=1 =1Vậy u = …
Hoc tap online
Author: admin