Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng:y=x2+1;y=x5+x3;y=x;y=xx2+1;y=x3+x2;y=x2−2x+3;y=3−x+x+3×2

Câu hỏi: Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng:y=x2+1;y=x5+x3;y=x;y=xx2+1;y=x3+x2;y=x2−2x+3;y=3−x+x+3×2 A. 2 Đáp án chính xác B. 3 C. 1 D. 4 Trả lời: Đáp án A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin