Đường cong trong hình bên phải là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu hỏi: Đường cong trong hình bên phải là đồ thị của hàm số nào dưới đây? A.y=x−1x+1. Đáp án chính xác B.y=x4−2×2−1. C.y=x4−2×2−1. D.y=x+1x−1. Trả lời: Đây là dạng của đồ thị của hàm phân thức y=ax+bcx+d nên hai hàm đa thức y=x4−2×2−1 và y=x3−3×2+2 bị loại. Nhận thấy đồ thị có đường tiệm cận đứng x=−1  nên …
Hoc tap online
Author: admin