Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo 75°. Gọi N là điểm đối xứng với điểm M qua gốc tọa độ O, số đo cung lượng giác AN bằng:

Câu hỏi: Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo 75°. Gọi N là điểm đối xứng với điểm M qua gốc tọa độ O, số đo cung lượng giác AN bằng: A. 255° B. –105° C. 105° hoặc 255° D. −105° + k360°, k ∈ Z Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DTa có AOM^=750, MON^=1800⇒AON^=1050Do đó, cung lượng giác AN …
Hoc tap online
Author: admin