Cho bảng số liệu. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của Bình là:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của Bình là: A. 1,92 và 1,39 B. 2,34 và 1,53 Đáp án chính xác C. 2,4 và 1,6 D. 1,34 và 1,53 Trả lời: Chọn B. Phương sai và độ lệch chuẩn của Bình là: Ta có ∑i=111xi=83 và ∑i=111xi2=652 sB2=65211–83112≈2,34⇒sB=2,34≈1,53   ====== …
Hoc tap online
Author: admin