Cho hình chóp [S.ABCD] có đáy là hình vuông và có mặt phẳng [(SAB)] vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác [SAB] là tam giác đều. Gọi I và E lần lượt là trung điểm của cạnh ABvà BC; Hlà hình chiếu vuông góc của Ilên cạnh SC. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu hỏi: Cho hình chóp [S.ABCD] có đáy là hình vuông và có mặt phẳng [(SAB)] vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác [SAB] là tam giác đều. Gọi I và E lần lượt là trung điểm của cạnh ABvà BC; Hlà hình chiếu vuông góc của Ilên cạnh SC. Khẳng định nào sau …
Hoc tap online
Author: admin